Mutun Ilmiyyah

al-Qur’an

Matan Tuhfat al-Atfal oleh al-Imam al-Jamzuri

al-Sunnah

Matan al-Arba’in al-Nawawiyyah oleh al-Imam al-Nawawi (676H)

Manzumah Bayquniyyah oleh al-Imam al-Bayquni

al-Jami’ah

al-Risalah al-Jami’ah

al-Aqidah

Matan al-‘Aqidah al-Murshidah oleh al-Imam Ibn Tawmarat (524H)

Matan Umm al-Barahin oleh al-Imam Muhammad Ibn Yusuf al-Sanusi al-Hasani (895H)

Manzumah ‘Aqidat al-‘Awam oleh al-Imam al-Shaykh Ahmad al-Marzuqi (1281H)

Matan Jawharat al-Tawhid oleh al-Imam Ibrahim al-Laqqani

Matan al-‘Aqidah al-Tahawiyyah oleh al-Imam al-Tahawi

Matan al-Kharidah al-Bahiyyah oleh al-Imam al-Shaykh Ahmad al-Dardir al-Maliki

Matan al-Durr al-Farid fi ‘Aqa’id Ahl al-Tawhid oleh al-Imam al-Nahrawi

Usul al-Fiqh

Matan al-Waraqat oleh al-Imam al-Haramyan al-Juwayni

Matan al-Luma’ oleh al-Imam al-Shirazi

Matan Jam’ al-Jawami’ oleh al-Subki

al-Fiqh

Matan Abi Shuja’ / Matan al-Ghayah wa al-Taqrib oleh al-Imam Abu SHuja’

Matan Safinat al-Naja

Matan Safinat al-Solah

Matan al-Yaqut al-Nafis

Matan

al-Tasawwuf

Ayyuha al-Walad oleh al-Imam al-Ghazali (505H)

Kimiya’ al-Sa’adah oleh al-Imam al-Ghazali (505H)

al-Munqidh min al-Dalal oleh al-Imam al-Ghazali (505H)

Bidayat al-Hidayah oleh al-Imam al-Ghazali (505H)

Matan al-Hikam oleh al-Imam Ibn ‘Atha’illah al-Sakandari

Hidayat al-Azkiya’ ila Tariq al-Awliya’ oleh al-Imam al-Shaykh Zayn al-Din al-Malibari al-Shafi’i (873H-928H) (PDF – Azharionline.com)

al-Asha’r wa al-Qasa’id

al-Nahw and al-Sarf

Matan al-Ajrumiyyah / al-Ajarrumiyyah

Matan Bina’

Tasrif al-Af’al

al-Balaghah

al-Mantiq

Matan Isaghuji (Greek: Isagoge) oleh Athir al-Din al-Mufaddalibn ‘Umar al-Abhariyy al-Samarqandi

Matan Ashal al-Turuq ila Fahm al-Mantiq oleh al-Hafiz Abu ‘Ali al-Hasan Ibn Abu al-Hasan ‘Ali Ibn Hassun

al-Maqulat al-‘Ashar