ASWJ

ASWJ (Ahli Sunnah dan Jamaah)

Matan Akidah Ahli Sunnah Wal Jama’ah

Matan Aqidah Murshidah / Aqidah Ibnu ‘Asakir

Matan Ummu al-Barahin dan Pengenalan Ahli Sunnah dan Jama’ah

Matan Al-Aqidah Al-Tawhidiyyah oleh al-Imam Ahmad al-Dardir al-Maliki (w.1201H) (PDF)

Matan Aqidat al-Muslim oleh Da’irat al-Ifta’ al-‘Amm (Jordan) (PDF 2023)

Debat Ahli Sunnah Wal Jamaah Research Group (11 Februari 2023):

Slides 1 – Ustaz Engku – Fokus Isu Takfir (PDF)

Slides 2 – Kiyai Hidayat – Fokus Isu Tajsim dan Tashbih (PDF)