Fiqh Muamalat

Teori-teori Muamalat

Undang-undang Kontrak (Fiqh Akad)

Fiqh Muamalat

Risalah Muamalat – Wadiah

Risalah Muamalat – Qard (Pinjaman)

Fiqh Perbankan dan Kewangan

Ekonomi Islam