Mutun Ilmiyyah

al-Aqidah

 • Matan al-‘Aqidah al-Murshidah oleh al-Imam Ibn Tumart (524H) (Juga dikenali dengan Aqidah Ibn ‘Asakir)
 • Matan Sughra al-Sughra Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Yusu al-Sanusi al-Hasani (832H-895H)
 • Matan al-Sughra / Umm al-Barahin oleh Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Yusu al-Sanusi al-Hasani (832H-895H)
 • Matan al-Muqaddimat al-Sanusiyyah oleh Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Yusu al-Sanusi al-Hasani
  • Sharh al-Muqaddimat oleh Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Yusu al-Sanusi al-Hasani (832H-895H)
  • Basa’ir Azhariyyah ‘ala Al-Mawahib al-Rabbaniyyah fi Sharh al-Muqaddimat al-Sanusiyyah (PDF)
 • Matan Qawa’id al-‘Aqa’id / Matan ‘Aqidat al-Imam al-Ghazali oleh Imam al-Mujaddih Hujjat al-Islam al-Ghazali (w.505H)
 • Manzumah ‘Aqidat al-‘Awam oleh al-Imam al-Shaykh Ahmad al-Marzuqi al-Maliki (1205H-1281H)
 • Matan Jawharat al-Tawhid oleh al-Imam Ibrahim al-Laqqani
 • Matan al-Aqa’id al-Nasafiyyah oleh Imam ‘Umar Bin Muhammad al-Nasafi (461H-537H) (PDF)
 • Matan al-‘Aqidah al-Burhaniyyah oleh Imam Abu ‘Amr ‘Uthman al-Salaliji (521H-594H)
  • Sharh al-‘Aqidah al-Burhaniyyah oleh Imam Abu ‘Uthman Sa’id Bin Muhammad Bin al-‘Uqbani (720H-811H)
 • Matan al-‘Aqidah al-Tahawiyyah oleh al-Imam al-Tahawi
 • Matan al-Kharidah al-Bahiyyah oleh al-Imam al-Shaykh Ahmad al-Dardir al-Maliki
 • Matan al-Durr al-Farid fi ‘Aqa’id Ahl al-Tawhid oleh al-Imam al-Nahrawi
 • ٌRisalah fi ‘Ilm al-Tawhid/ Risalah al-Bajuri fi al-Tawhid oleh al-Imam Ibrahim Bin Muhammad al-Bajuri, Shaykh al-Jami’ al-Azhar (PDF)
 • Matan al-‘Aqidah al-Tawhidiyyah oleh al-Shaykh Ahmad al-Dardir (1127H-201H) (PDF)
  • Sharh al-‘Aqidah al-Tawhidiyyah oleh al-Shaykh Mustafa Bin Ahmad, Abu al-Khayrat al-Uqbawi (w.1221H) (PDF)
 • Lapan Matan Aqidah ASWJ (Thamaniyat Mutun fi al-‘Aqidah wa al-Tawhid) oleh MABDA (PDF)

al-Qur’an

 • Matn Tuhfat al-Atfal oleh al-Imam al-Jamzuri
 • Matn (Manzumah) al-Shatibiyyah (tajuk penuh: Hirz al-Amani wa Wajh al-Tahani fi al-Qira’at al-Sab’) oleh al-Imam al-Qasim Bin Firuh Bin Khalaf Bin Ahmad al-Ru’ayni al-Shatibi al-Andalusi (wafat 590H).
 • Matn (Manzumah) al-Jazariyyah (atau Matn Tayyibah al-Nashr) oleh al-Imam al-Jazari. Mengandungi 1000 bayt berkenaan Qiraat yang sepuluh.

al-Sunnah/al-Hadith

Riwayah

 • Matn al-Arba’in al-Nawawiyyah oleh al-Imam al-Nawawi (676H)
 • Matn Jawami’ al-Kalim oleh

Dirayah

 • Manzumah Bayquniyyah oleh al-Imam al-Bayquni
 • Alfiyyah al-‘Iraqi fi ‘Ulum al-Hadith oleh al-Imam al-Hafiz Zayn al-Din ‘Abd al-Rahim Bin al-Husayn al-‘Iraqi (PDF)
 • Alfiyyah al-Suyuti

al-Jami’ah

 • al-Risalah al-Jami’ah

Usul al-Fiqh

 • Matn al-Waraqat oleh al-Imam al-Haramyan al-Juwayni
 • Matn al-Luma’ oleh al-Imam al-Shirazi
 • Matn Lubb al-Usul oleh al-Imam Shaykh al-Islam Qadi al-Qudah Zakariyya Al-Ansari al-Azhari al-Shafi’i (826H – 925H). Matan ini adalah merupakan ringkasan bagi Matn Jam’ al-Jawami’ oleh al-Imam Taj al-Din al-Subki pada Usul Fiqh dan Usuluddin. (PDF)
 • Matn Jam’ al-Jawami’ oleh al-Subki

al-Fiqh

 • Matn Safinat al-Solah
 • Matn Safinat al-Naja
 • Matn Abi Shuja’ / Matan al-Ghayah wa al-Taqrib oleh al-Imam Abu SHuja’
 • Matn al-Yaqut al-Nafis oleh al-Imam al-‘Allamah al-Sharif Ahmad Bin Umar al-Shatiri (1312H-1360H)
 • Matn al-Muqaddimah al-Hadramiyyah
 • Matn al-Zubad fi ‘Ilm al-Fiqh ‘ala Madhhab al-Imam al-Shafi’i (Zubad Ibn Ruslan) oleh al-Shaykh al-Imam Ahmad Ibn Ruslan al-Shafi’i (feqhup)(waqfeya)(PDF)
 • Matn Qurrat al-‘Ayn
 • Matn Minhaj al-Talibinn wa ‘Umdat al-Muftin oleh Imam al-Nawawi (waqfeya) (shamela)

al-Tasawwuf

 • Ayyuha al-Walad oleh al-Imam al-Ghazali (505H)
 • Kimiya’ al-Sa’adah oleh al-Imam al-Ghazali (505H)
 • al-Munqidh min al-Dalal oleh al-Imam al-Ghazali (505H)
 • Bidayat al-Hidayah oleh al-Imam al-Ghazali (505H)
 • Matan al-Hikam oleh al-Imam Ibn ‘Atha’illah al-Sakandari
 • Hidayat al-Azkiya’ ila Tariq al-Awliya’ oleh al-Imam al-Shaykh Zayn al-Din al-Malibari al-Shafi’i (873H-928H) (PDF – Azharionline.com)

Fara’id dan Mirath

 • Matn (Manzumah) al-Rahabiyyah oleh al-Imam al-Rahabi al-Shafi’i

al-Nahw and al-Sarf

Nahu

 • Matn ِAl-Ajurrumiyyah / Al-Ajrumiyyah oleh al-Imam Abu Abdillah, Muhammad Bin Muhammad Bin Dawud al-Sanhaji (lebih dikenali dengan Ibnu Ajurrum) (w.723H) (PDF1)(PDF2 – Tahqiq Hayif al-Nabhan)
 • ٍSharh al-Sayyid Ahmad Zayni Dahlan (Mukhtasar Jiddan) ala Matn Mutammimah al-Ajurrumiyyah oleh al-Imam al-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ia adalah syarah yang sangat ringkas bagi Matan ini dan ia perlu dipelajari sebelum Sharh al-Kufrawi ‘ala al-Ajurrumiyyah.
 • Sharh al-Kufrawi ‘ala al-Ajurrumiyyah oleh al-Imam al-Allamah Hasan al-Kufrawi.
 • Matn Mutammimah al-Ajurrumiyyah oleh al-Imam Abu Abdillah, Muhammad Bin Muhammad al-Ra’ini al-Maliki (lebih dikenali sebagai al-Hattab) (w.954H) (PDF)
 • Matn ٍShudhur al-Dhahab oleh al-Imam Jamal al-Din Muhammad Ibn Yusuf Ibn Hisham al-Ansari, yang lebih dikenali sebagai al-Nahwi (PDF1)(PDF2)
 • Nahw Mir oleh Sayyid Mir Sharif (w.816H) (Shamela)
 • Matn Alfiyyah Ibn Malik

Sorof

 • Matan Bina’ / Bina’ al-Af’al oleh pengarang yang tidak diketahui (PDF)
 • Matan Nazm al-Maqsud oleh al-Shaykh Ahmad Ibn Abd al-Rahim al-Tahtawi al-Shafi’i (PDF1) (PDF2)
 • Lamiyyat al-Af’al oleh al-Allamah Jamal al-Din Ibn Malik (PDF)
 • Matan Tasrif al-‘Izzi oleh al-Allamah al-Nahwi al-Adib ‘Izz al-Din Abu al-Ma’ali ‘Abd al-Wahhab Bin Ibrahim al-Zanjani (Link)
  • Sharh Tasrif al-‘Izzi oleh al-Allamah al-Faqih Imam al-‘Arabiyyah wa al-Bayan wa al-Mantiq Sa’d al-Din Mas’ud Bin Umar Bin Abdullah al-Taftazani al-Harawi al-Khurasani al-Hanafi (712H-791H) (Link)
 • Qamus Tasrif al-Af’al 8000 Fi’l oleh sekumpulan para guru (PDF)
 • Tasrif al-Af’al fi al-Lughah al-‘Arabiyyah oleh Dr. Sha’ban Salah (PDF)
 • Tasrif al-Af’al oleh ‘Abd al-Hamid ‘Antar (PDF)
 • Al-Amthilah al-Tasrifiyyah oleh KH al-Shaykh Muhammad Ma’sum Bin ‘Ali Bin Abdul Jabbar al-Maskumambani (Maskumambang, Gresik, Jawa Timur, Indonesia) (w. 24 Ramadan 1351H/ 8 Januari 1933) (PDF)

al-Balaghah

al-Mantiq

 • Matan Isaghuji (Greek: Isagoge) oleh Athir al-Din al-Mufaddalibn ‘Umar al-Abhariyy al-Samarqandi (PDF)
 • Matan Ashal al-Turuq ila Fahm al-Mantiq oleh al-Hafiz Abu ‘Ali al-Hasan Ibn Abu al-Hasan ‘Ali Ibn Hassun
 • al-Maqulat al-‘Ashar

al-Asha’r wa al-Qasa’id