References & Links

Authorities, Regulators, and Markets

 • BNM (Bank Negara Malaysia) (Link)
 • SC (Securities Commission of Malaysia)
 • BURSA
 • Bursa – Islamic Markets (Link)
 • Bursa Suq al-Sila’
 • MIFC (Malaysia International Islamic Financial Centre) (Link)
 • IIMM (Islamic Interbank Money Market) (Link)
 • Bond Info Hub – Malaysia Bonds Market Information (Link)
 • ISRA (International Shariah Research Academy for Islamic Finance) (Link)

Key International Bodies in Global Islamic Finance Industry

 1. 1975: Islamic Development Bank (IDB) – Domicile: Saudi Arabia
 2. 1991: Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) – Domicile: Bahrain
 3. 1991: International Islamic Financial Market (IIFM) – Domicile: Bahrain
 4. 1998: OIC Fiqh Academy. Domicile: Saudi Arabia
 5. 2001: General Council for Islamic Banks and Financial Institutions (CIBAFI) Domicile: Bahrain
 6. 2002: Islamic Financial Services Board (IFSB) Domicile: Malaysia
 7. 2005: International Islamic Rating Agency (IIRA) Domicile: Bahrain
 8. 2005: The International Islamic Centre for Reconciliation and Arbitration (IICRA) (Link)
 9. 2010: The International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM) (Link) Domicile: Malaysia

World Bank

The World Bank Group, INCEIF & ISRA. (2019). Report on Maximizing Social Impact Through Waqf Solutions. (PDF)

Guidelines – Shariah

 1. Murabahah Policy Document – BNM (PDF)
 2. Musyarakah – (PDF – Policy Document – BNM 2015) (PDF – Concept Paper 2013) (PDF – Sharah Parameter Draft 2010)
 3. Mudarabah Policy Document – BNM (PDF)
 4. Kafalah Policy Document – BNM (PDF)
 5. Tawarruq Policy Document – BNM (PDF)
 6. Wakalah Policy Document – BNM (PDF)
 7. Qard Policy Document – (BNM-Qard Policy Document 03-08-2016)(PDF); (BNM-Qard Concept Paper 21-1-2016)(PDF).
 8. Bai’ al-Sarf – Exposure Draft – BNM (PDF)
 9. Rahn – Exposure Draft – BNM (PDF)
 10. Hibah – Concept Paper – BNM (PDF)
 11. Istisna’ Policy Document – BNM (PDF)
 12. Wa’d BNM (PDF)
 13. Bay’ Inah BNM (PDF)
 14. Wadiah –  BNM (PDF – Policy Document 2016 ) (PDF – Concept Paper 2015) (PDF – Exposure Draft 2013)
 15. Ijarah Policy Document – BNM (PDF)
 • BNM. 2010. Shariah Resolutions in Islamic Finance. Second Edition. (PDF)
 • BNM. Resolutions of Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia. (PDF)

Guidelines/ Policy Documents – Islamic Banking

 • Shariah Governance – Policy Document BNM 2019 (PDF)
 • SGF (Shariah Governance Framework) 2011 (PDF)
 • Guidelines on Financial Reporting for Islamic Banking Institutions (GP8-i). BNM.(PDF)
 • Risk Management Guidelines for Islamic Banking Institutions. State Bank of Pakistan/ Islamic Banking Department. (PDF)
 • Guidelines on Late Payment Charges for Islamic Financial Institutions. BNM. (PDF)
 • Guidelines on Ibra’ (Rebate) for Sale-Based Financing. BNM. (PDF)
 • Guidelines on Musharakah and Mudharabah Contracts for Islamic Banking Institutions (PDF)

Guidelines – Takaful

 • Guidelines on Takaful Operational Framework. BNM. (PDF)
 • Risk-Based Capital Framework for Takaful Operators. BNM. (PDF)
 • Regulatory Framework for Takaful. BNM. (Slides) (PDF)

Islamic Capital Market

AAOIFI

 1. The AAOIFI Shari’ah Standard No. 57 on Gold and its Trading Controls (PDF)
 2. Shariah Standards – English / Arabic [Link]

MIFC

 • The Law Harmonisation Committe Report 2013 – BNM (PDF)

JAKIM e-Muamalat (link)

 1. Garis Panduan Jualan Langsung Secara Pemasaran Berbilang Tingkat (Multi-Level Marketing) Menurut Syariah 2013 (PDF)
 2. Himpunan Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Berhubung Isu-isu Muamalat 2019 (PDF)

Banyak bahan-bahan ilmiah berkenaan muamalat boleh didapati di halaman ini.

JAKIM

 1. Garis Panduan Peraduan Berasaskan Hadiah (PDF)
 2. Garis Panduan Sertu Menurut Perspektif Islam (PDF)
 3. Garis Panduan Hiburan dalam Islam (PDF – Edisi Kedua)
 4. Garis Panduan Pernigaan Juala Langsung Secara Pemasaran Bertingkat (Multi-Level Marketing) Menurut Syariah (PDF)
  • GP7: Garis Panduan Mengenai Pembiayaan Islam oleh Koperasi (SKM) (PDF)
  • Garis Panduan Permohonan Lesen Jualan Langsung (KPDNKK) (PDF)
 5. Garis panduan Ar-Rahnu 2013 (PDF)
 6. Garis Panduan Pelaksanaan Ibadah Qurban (PDF)
 7. Garis Panduan Bersukan Menurut Perspektif Islam (PDF)
 8. Garis Panduan Pelaksanaan Ibadah di International Space Station (ISS) (PDF)
 9. Garis Panduan Pengurusan Saudar Baru (Muallaf) (PDF)
 10. Garis Panduan bagi Prosedur Pentadbiran Perkahwinan, Perceraian dan Ruju’ (PDF)
 11. Garis Panduan Program Motivasi Berunsur Islam (PDF)
 12. Khurafat & Azimat – Garis Panduan (PDF)
 13. Garis Panduan Perbomohan Munurut Islam (PDF)
 14. Garis Panduan Ber`Iddah Bagi Wanita Yang Bercerai Atau Kematian Suami (PDF)
 15. Panduan Program Takmir Masjid dan Surau Seluruh Malaysia (PDF)
 16. Garis Panduan Upcara Akad Nikah di Masjid dan Perkara-perkara Yang Berkaitan Dengannya (PDF)
 17. Fiqh Manhaji – Jilid 1 (PDF)
 18. Garis Panduan Mengenai Pengeluaran Penyediaan Pengendalian dan Penyimpanan Makanan Halal 2000 (PDF)
  • Garis Panduan Penghantaran Sampel Analisis Halal – Jabatan Kimia 2015 (PDF)
 19. Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia (Semakan Kedua) 2011 (PDF)
 20. Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia (Semakan Ketiga) 2014 (PDF)
 21. Manual Procedure for Malaysia Halal Certification (Third Revision) 2014 (PDF)

JAWHAR

 1. Manual Pengurusan Haji Ifrad, Haji Tammattu , dan Haji Qiran (PDF)
 2. Manual Pengurusan Harta Syubhah (PDF)
 3. Manual Pengurusan Model Perundangan Wasiat (PDF)
 4. Manual Pengurusan Wang Khairat (PDF)
 5. Manual Pengurusan Kesempurnaan Manasik (PDF)
 6. Manual Pengurusan Zakat Perbankan (PDF)
 7. Manual Pengurusan Perletakhakan Tanah Wakaf (PDF)
 8. Manual Pengurusan Istibdal Wakaf (PDF)
 9. Manual Pengurusan Wasiat Islam (PDF)
 10. Manual Pengurusan Pengiraan Zakat (PDF)
 11. Manual Pengurusan Agihan Zakat (PDF)
 12. Manual Pengurusan Wakaf Tunai (PDF)
 13. Manual Pengurusan Model Perundangan Zakat (PDF)
 14. Manual Pengurusan Harta Syubhah (PDF)
 15. Manual Pengurusan Dam Haji (PDF)
 16. Manual Pengurusan Tanah Wakaf (PDF)
 17. Manual Pengurusan Perkhidmatan Umrah (PDF)
 18. Manual Pengurusan Perakaunan Wakaf (PDF)
 19. Manual Pengurusan Harta Luqatah (PDF)
 20. Manual Pengurusan Tebus Pusaka (PDF)
 21. Manual Pengurusan Model Perundangan Wakaf (PDF)
 22. Manual Pengurusan Badal Haji (PDF)

Gold

 • World Gold Council (PDF) (Link)

Malaysian Qualification Agency Act 2007 – Act 679

 • KKM – Kerangka Kelayakan Malaysia [Link]
 • Programme Standards: Muamalat and Islamic Finance/ Muamalat dan Kewangan Islam (PDF – 2013)

Kementerian Pendidikan Tinggi (MOHE), Malaysia

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi)

 • Ringkasan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2015 [Link]
 • Inisiatif di bawah 10 Lonjakan PPPM(PT) (PDF)
 • Lonjakan 1: Graduan Holistik, Berciri Keusahawanan dan Seimbang
  1. iCGPA (PDF)
  2. 2u2i & 3u1i
  3. English Proficiency
  4. Pelan Tindakan Keusahawanan IPT
 • Lonjakan 2: Kecemerlangan Bakat
  1. CEO Faculty Programme
  2. Orange Playbook: Trek Kerjaya dan Pembangunan Kempimpinan
 • Lonjakan 3: Menghayati Pembelajaran Sepanjang Hayat
  1. APEL
  2. Pembelajaran Sepanjang Hayat
 • Lonjakan 4: Graduan TVET Berkualiti
  1. Rumah Komuniti
 • Lonjakan 5: Kemampanan Kewangan
  1. Purple Playbook: Enhancing University Income Generation, Endowment & Waqf (PDF)
 • Lonjakan 6: Pemantapan Tadbir Urus
  1. Tadbir Urus
 • Lonjakan 7: Ekosistem Inovasi
  1. Jaringan Penyelidikan Swasta-Awam (PPRN)
 • Lonjakan 8: Keunggulan Global
  1. Ranking: SOARING UPWARDS
 • Lonjakan 9: Pembelajaran Dalam Talian Tahap Global
  1. MOOCS
 • Lonjakan 10: Transformasi Penyampaian Pendidikan Tinggi
  1. Green Playbook: Governans dan Kecekapan Lembaga Universiti

Rubrik PNGK Bersepadu iCGPA [Links]

 • Integrated Cummulative Grade Point Average iCGPA (English)
 • Purata Nilai Gred Kumulatif Bersepadu iCGPA (Melayu)
 • Buku Rubrik iCGPA

Bloom’s Taxonomy

Outcome Based Education (OBE)

Student Learning Time (SLT)