Services/ Modules Offered

Kursus Asas / Foundation Course

Fiqh Muamalat, Fiqh Perbankan dan Kewangan Islam

 • Riba’: Konsep dan Pengharaman
 • Gharar dan Maysir: Konsep dan Pengharaman
 • Prinsip-prinsip Asas Perniagaan dan Jual-Beli
 • Prinsip-prinsip Shariah di dalam Jual-Beli
 • Prinsip-prinsip Shariah di dalam Akad Sewa
 • Musharakah dan Mudarabah
 • Saham Patuh Shariah
 • Pelaburan Patuh Shariah
 • MLM: Tulen dan Tiruan
 • Fiqh Perbankan Islam
 • Fiqh Takaful

Metodologi Shariah

 • Usul al-Fiqh
 • Qawa’id Fiqhiyyah
 • Siyasah Shar’iyyah
 • Maqasid al-Shari’ah
 • Pengenalan kepada Mazhab al-Shafi’e dan Metodologinya
 • Sejarah Penshariatan
 • Turath Islam dan Manhajnya

Undang-undang Kontrak Islam dan Fiqh Muamalat

 • Fiqh Muamalat
 • Undang-undang Kontrak dari Perspektif Shariah

Kewangan dan Perbankan Islam

 • Asas Perbankan Islam
 • Asas Kewangan Islam
 • Wakaf Korporat

Pengurusan Harta dan Perancangan Kewangan

 • Asas Pengurusan Harta dan Perancangan Kewangan
 • Asas Zakat
 • Asas Fara’id / Fiqh Harta Warisan

Pengurusan Masjid

 • Pengurusan Kewangan Masjid

Aqidah

 • Pengenalan kepada Ahli Sunnah dan Jama’ah
 • Aqidah Ahli Sunnah dan Jama’ah
 • Pengajian Sifat 20

Halal dan Haram

 • Halal dan Haram di dalam Makanan and Minuman
 • Halal dan Haram di dalam Pakaian

Fiqh Ibadah

 • Kursus Asas Solat (Menghidupkan Solat)
 • Puasa dan Ihya’ Ramadan

Deradicalization

Terlibat dalam sesi khidmat nasihat (deradicalization) kepada tahanan yang ditahan pihak berkuasa kerana terlibat dengan aktiviti ekstrim dan teroris sejak 2008 sehingga kini.